Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot – Valmennus Paula Immo

Sopimuksen osat ja pätevyysjärjestys
Sopimuksen, sen liitteiden ja yleisten sopimusehtojen kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä:
– Sopimuksen sisältö
– Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä (pienemmästä isompaan)
– Yleiset sopimusehdot.

Toimeksiannon suorittaminen
Toimeksianto suoritetaan sovittujen määrittelyiden ja tavoitteiden mukaan ja palveluntoimittajan (myöhemmin ”valmentaja”) työmenetelmiä käyttäen.

Toimeksiannot ovat luonteeltaan valmentavia ja sivistäviä ja niillä voidaan tarkoittaa muun muassa koulutusta, seminaaria, luentoa, työpajaa, konsultointia, yksilö- ja/tai ryhmävalmennusta ja yritysvalmennusta. Jos toimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai alkuperäisen suunnitelman perusteena olleet tiedot ovat osoittautuneet virheellisiksi tai riittämättömiksi, suunnitelma ja siihen liittyvä kustannusarvio on pyrittävä tarkistamaan ensitilassa. Tarkistus suoritetaan toimeksiantajan (myöhemmin ”Asiakas”) ja valmentajan yhteistyössä.

Yhteiset velvoitteet
Sopijapuolilla on velvollisuus myötävaikuttaa toimeksiannon toteutumiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat kyseisen sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa.

Valmentajan vastuut ja velvollisuudet
Valmentaja vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään hyvää liiketapaa noudattaen. Toimeksiantojen perustana ovat esitietolomake ja/tai puhelinkeskustelu ennen sopimuksen sisällöstä sopimista. Esitietolomakkeen ja/tai puhelinkeskustelun tarkoituksena on kartoittaa Asiakkaan sen hetkinen tilanne, tavoitteet sekä halu toimeksiannolle.

Valmentaja suunnittelee, valmistelee ja ohjaa Asiakasta sopimuksessa sovittujen raamien puitteissa.

Valmentaja tiedottaa Asiakasta sopimuksesta poikkeavista ratkaisuista, kuten sijaisjärjestelyistä, lomista tai tapaamisten aikojen tai paikkojen siirtämisistä, tarpeen tullen.

Mikäli valmentaja myöhästyy valmennustapaamisesta ilmoittamatta yli 15 minuuttia, on Asiakas oikeutettu yhteen (1) ylimääräiseen valmennuskertaan.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
Asiakkaan tulee antaa valmentajalle riittävät tiedot tehtävän suorittamista varten toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Toimeksiannoilla aikaansaadut tulokset ovat täysin riippuvaisia Asiakkaan omasta toiminnasta, sen säännöllisyydestä, jatkuvuudesta ja johdonmukaisuudesta. Nämä tosiasiat hyväksyen Asiakas ottaa täyden vastuun omasta toiminnastaan.

Asiakas noudattaa ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmennustapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista, on hän velvollinen maksamaan tapaamisen koko hinnan. Yhden tapaamisen saa siirtää maksimissaan kaksi (2) kertaa uuteen ajankohtaan. Sairaustapauksissa edelliset ehdot voidaan kumota asianmukaisella lääkärintodistuksella.

Asiakkaan ollessa 15 minuuttia myöhässä sovitusta tapaamisajankohdasta (ilmoittamatta), on valmentaja oikeutettu siirtymään seuraaviin tehtäviin ja Asiakas velvollinen maksamaan tapaamisen koko hinnan.

Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset toimeksiantoon liittyvät kulut, kuten matkakulut, pysäköintikulut, lounaskulut ja tilavuokrakulut, tarvittaessa myös valmentajan osalta.

Alihankinnat
Valmentajalla on Asiakkaan suostumuksella oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviä kolmannella osapuolella. Valmentaja vastaa Asiakkaalle työstä ja sen tuloksista kuin omastaan.

Omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet
Valmentajan nimenomaan Asiakkaalle tuottaman aineiston, menetelmien ja koulutusmateriaalien tekijänoikeus kuuluu valmentajalle. Valmentaja saa käyttää kyseistä aineistoa, menetelmiä ja materiaalia toiminnassaan ottaen huomioon, mitä tietojen luottamuksellisuudesta on sovittu. Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa tai myydä valmentajan hänelle tuottamaa materiaalia eteenpäin.

Valmentaja saa myös käyttää Asiakkaan valmentajalle toimittamia toimeksiantoon liittyviä palautteita ja/tai referenssejä tulevissa toimeksiannoissaan ja markkinointimateriaaleissaan ottaen huomioon, mitä tietojen luottamuksellisuudesta on sovittu.

Vaitiolovelvollisuus
Kumpikin sopijapuoli on velvollinen pitämään salassa (myös toimeksiannon päättymisen jälkeen) kaiken, mitä he toimeksiannon yhteydessä ovat saaneet tietoonsa asioista, jotka eivät ole yleisesti tiedossa. Valmentajalla on kuitenkin lupa käyttää toimeksiantoon liittyviä asioita nimettöminä esimerkkeinä muissa toimeksiannoissaan niin, että Asiakas ei ole tunnistettavissa.

Valmennuspalkkio, kulut ja maksuehdot
Palkkiot ja erikseen veloitettavat kulut syntymisperusteineen ja voimassaoloaikoineen määritellään aina sopimuksessa tai sen liitteissä.

Toimeksianto laskutetaan heti tilauksen jälkeen niin, että maksu (tai maksun ensimmäinen osa) on suoritettuna ennen ensimmäistä tapaamista. Mahdollinen osamaksu määritellään aina sopimuksessa. Mikäli maksu maksetaan osissa, laskuun voidaan lisätä laskutuslisä.

Ellei muuta ole sovittu, maksuehtona on 7 päivää netto. Viivästyskorkona on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen vuosikorko.

Sopimuksen muuttaminen, irtisanominen ja purkaminen
Sopimus on sitova. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä 14 vuorokautta ennen ensimmäistä tapaamista. Myöhemmin ilmoitetut peruutukset laskutetaan normaalisti. Peruutukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen valmennus@paulaimmo.fi.

Osapuolet voivat aina silloin, kun tyydyttävään tulokseen ei katsota päästävän, sanoa sopimuksen irti. Irtisanominen ei kuitenkaan vapauta sopimuksen mukaisten jo toteutuneiden kustannusten korvaamisesta. Aiheeton irtisanominen saattaa kuitenkin aiheuttaa vahingonkorvausvastuun syntymisen.

Asiakkaan on ilmoitettava mahdolliset korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viimeistään 3 kuukauden kuluessa tiedon saatua korvausvelvollisuuden syntymisestä, muutoin valmentajan korvausvelvollisuus raukeaa. Ellei toisin ole sovittu, valmentajan kuhunkin toimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden yläraja on valmentajan kyseisestä toimeksiannosta saaman palkkion suuruinen.

Jollei sopimuksessa muutoin olla sovittu, Asiakas voi purkaa sopimuksen yksipuolisesti kirjallisena, mikäli valmentaja ei ole käynnistänyt toimeksiannon suorittamista 14 päivän kuluessa sovitusta aloituspäivästä. Valmentaja voi puolestaan purkaa sopimuksen jäljellä olevan työn osalta yksipuolisesti kirjallisena, mikäli toimeksiantajan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli 14 päivää.

Milloin sopimuksen täyttäminen Force majeure –kohdassa tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli 3 kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa valmennussopimus jäljellä olevan työn osalta siltä osin kuin on kohtuullista ilman että toisella sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan yhteisellä sopimuksella kirjallisesti.

Force majeure
Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden sopijapuoli osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä.

Taltiointi
Toimeksiantoon liittyvät tilaisuudet ja tapaamiset voidaan äänittää tai videoida ja niiden aikana voidaan ottaa valokuvia. Asiakas antaa suostumuksensa kuvaamiseen toimeksiannon yhteydessä ja luvan siihen, että valmentaja saa käyttää materiaalia markkinoinnissa tai soveltuvin osin myytävänä tuotteena ja luovuttaa ne kolmannelle osapuolelle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon yhden (1) kuukauden kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan ne yleisessä alioikeudessa ensimmäisenä asteena Oulun Käräjäoikeudessa.